Privatumo politika

Suvokdami ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (tuliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Kas yra šis dokumentas?

 1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
 2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
 3. Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

2. Kas mes?

 1. Mes – tai UAB „Advantus, juridinio asmens kodas: 300677350, remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.
 2. Prireikus, daugiau informacijos visais šioje Privatumo politikoje aptariamais klausimais Jums pateiks duomenų apsaugos pareigūnas, susiekite el. paštu: dap@advantus.lt

3. Kokių principų mes laikomės?

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
  1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
  2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys (mums sužinojus apie tai, kad jie nėra tikslūs ar išsamūs), atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:
  1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinius laiškus, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, mes galime išsaugoti susirašinėjimo duomenis.
  2. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.
  3. Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.
 2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

5. Kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis

 1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:
  1. Paslaugų teikimo mūsų klientams tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami suteikti kokybiškas paslaugas Jums ir mūsų klientams – darbdaviams: surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.
   Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar kitų rekomenduojančių asmenų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų bei laikinojo darbo naudotojams. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 5 metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikėte mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.
  2. Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.
   Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pat asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo klientams tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos tokį patį terminą, kaip nurodyta 5.1.(a) punkte.
  3. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių prekes ir paslaugas, tobulinti savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
   Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

   1. vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), IP adresas, išsilavinimas, lytis, pareigos, darbovietė, profesija, darbo patirtis.

   Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš:

   1. Jūsų pačių.

   Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki sutarties su Jumis galiojimo termino pabaigos, nebent yra gautas Jūsų sutikimas Asmens duomenis saugoti ilgiau.

  4. Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis. Savo darbuotojų asmens duomenis tvarkome Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apraše nustatyta tvarka.
  5. Sutarčių vykdymo tikslu. Siekdami identifikuoti klientą ar tiekėją, vykdyti produktų, sprendimų prekybos, paslaugų teikimo veiklą, apdoroti ir administruoti kliento ar tiekėjo užsakymus, išrašyti klientui ar priimti tiekėjo apskaitos dokumentus, spręsti su klientui įdiegto produkto, sprendimo ar suteiktų paslaugų apimtimi susijusias problemas, vykdyti kitus Bendrovės, kaip pardavėjo ar pirkėjo, ar paslaugų teikėjo ar pirkėjo, įsipareigojimus, tvarkome asmens duomenis.
   Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

   1. vardą, pavardę, gimimo datą, asmens identifikacinį numerį (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodą arba užsienio valstybės piliečio asmens kodą ar kitą identifikavimo numerį), amžių, gyvenamosios vietos adresą, registracijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

   Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį su Bendrove ar sutarties, sudarytos tarp kliento ar tiekėjo, kurį atstovauja duomenų subjektas, ir Bendrovės, vykdymo metu.

  6. Kandidatų atrankos į Bendrovės siūlomas darbo vietas Bendrovėje tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.
   Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar kitų rekomenduojančių asmenų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 5 metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikėte mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimas duomenis saugoti ilgiau.
  7. Kandidatų dirbti Bendrovėje duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai mūsų Bendrovėje, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų Bendrovės poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui ir pristatyti juos darbdaviams.
   Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos tokį patį terminą, kaip kad nurodyta 5.1.(a) punkte.
  8. Įsiskolinimų administravimo tikslu.
   Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.
   Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. Gyventojų registro, trečiųjų asmenų teikiamų duomenų ir kt.) ir iš trečiųjų asmenų.
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į teisės aktų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų) nustatytus ieškinio senaties terminus.
  9. Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums tinkamesnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis, mes naudojame siekdami tobulint ir vystyti šias interneto svetaines ir pasiūlyti Jums tinkamesnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame: (1) iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis, (2) Jūsų asmens duomenis, gautus Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis, (3) iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.
   Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.
 2. Jokiais kitais su aukščiau išvardintais tikslais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

6. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

 1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų būti Jums naudingi.
 2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
  1. vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), IP adresas, išsilavinimas, lytis, pareigos, darbovietė, profesija, darbo patirtis.
 3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:
  1. registruodamiesi interneto svetainėse pažymėti varnele sutikimo tekstą: „Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimas) tikslais“ arba jo nepažymėdami.
 4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt).
 5. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų teisėtai turima informacija.
 6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, socialinės medijos kanalų ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
 7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai Jūs galite padaryti šiais būdais.
  1. pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.), arba
  2. atvykę pas mus ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;
  3. atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu: dap@advantus.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
 8. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. Kaip mes naudojame slapukus?

 1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys, lankytojo praleistas laikas svetainėje, lankytojo naršymo po vidinius puslapius seka, opearcinė sistema, jos versija bei kiti su “Google Analytics” susiję rodikliai.
 3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
  1. kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu);
  2. naudojimosi interneto svetainėmis analizei;
  3. kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
  4. paslaugų plėtrai; ir
  5. tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).
 5. Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:
  1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
  2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
  3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų būti Jums naudinga;
  5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.
 6. Visa informacija apie interneto svetainėse naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:
  Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenis
  _ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Įeinant į interneto svetainę 2 metai Unikalus ID
  _gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleclick.net Įeinant į interneto svetainę 1 minutė 1
  _gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti Įeinant į interneto svetainę 24 valandos Unikalus ID
  cookies_choice Naudojamas informacijai dėl slapukų naudojimo rinkti Įeinant į interneto svetainę 1 metai yes / no
 7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
  1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
  2. svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
  3. išreikšdami sutikimą registracijos svetainėse metu.
 8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
 9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

8. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti šioje Privatumo politikoje aprašytais tikslais ir būdais. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
 3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 4. Sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
 3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
 2. Primename, kad informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Mes negalime užtikrinti duomenų saugumo Jums perduodant duomenis į interneto svetaines Jūsų interneto ryšio kanalais – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
 3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. Išorinės svetainės

 1. Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

12. Kokias teises Jūs turite?

 1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
  1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
  3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
  4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
  5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
  6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
  7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
  8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
  1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
  2. valstybės saugumą ar gynybą;
  3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
 4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
 6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
 7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13. Kam Jūs galite pateikti skundą?

 1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
 2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

14. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

 1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėse. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėse ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetainėmis ir (ar) mūsų paslaugomis.

15. Kaip su mumis susisiekti?

 1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:
  siunčiant paštu – Duomenų apsaugos pareigūnui, UAB „Advantus“, Jogailos g. 12-1, Vilnius
  siunčiant e. paštu – dap@advantus.lt
 2. Privatumo politikos paskelbimo data 2023 m. sausio 9 d.
Kandidato registracija

Kandidato registracija

Užpildykite žemiau esančią formą ir mes susisieksime!

Siųsti anketą
Gaukite pasiūlymą

Gaukite pasiūlymą

Užpildykite žemiau esančią formą ir mes susisieksime!

Jei norite, kad mes pasiūlytume rinką atitinkantį darbo užmokestį, palikite tuščią

Siųsti užklausą
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.